Корпоративно преструктуриране

В днешният динамичен бизнес, все по-често се налага преструктуриране на фирми поради различни причини. Мениджърите и собствениците на дружества улисани във всекидневните задачи пропускат да забележат проблеми още в началната им фаза. И тук идва времето на преструктурирането. Това е процес на цялостна промяна в компанията, както в производството, структурата на персонала, маркетинга и продажбите, така и вземане на решения за промяна във финансовото състояние и показателите на дружеството, инвестиционните намерения, счетоводните практики, вътрешните информационни системи.

Много често преструктурирането е последна възможност за оцеляването на компанията за да излезе от затруднение и да продължи съществуването си. При корпоративното преструктуриране се прави анализ и оптимизация на структурата на дружеството, което можа да означава трансформация или дори закриване на отдели. Преструктурирането засяга цялата структура на фирмата и оказва въздействие както вътре така и извън компанията, във взаимоотношенията и с доставчици, инвеститори, собственици.

Когато се стигне до преструктуриране е препоръчително да се потърси мнението на специалисти по бизнес анализ и оценка, както и такива с опит в преструктурирането на дружества и бизнеси. Следва узвършването на самото преструктуриране на компанията с активното участие на собствениците и мениджърите и консултантите по корпоративно преструктуриране. Последният етап е наблюдение и оценка на извършеното преструктуриране. Прави се анализ доколко то е извършено съгласно предварителната стратегия и постигнати ли са планираните положителни промени в дейността на компанията.

Основните видове преструктурирания са:
– Преструктуриране на активите на предприятие
– Преструктуриране на дълговете на предприятие
– Преструктуриране на производство, корпоративна структура и персонал